Někteří učitelé a ředitelé škol vyvíjí nátlak na rodiče dětí, kteří je neposílají do školy z důvodu nesouhlasu s testováním a respirátory. Několik rodičů se na mě obrátilo s žádostí aktualizovat vzorové trestní oznámení, které jsem zde zveřejnil na jaře.

Zde máte vzor trestního oznámení, které můžete doplnit podle toho co se Vašim dětem stalo a můžete ho podat na nejbližší policejní stanici

Můžete ho stáhnout v MS WORD

trestní oznámení

Policie ČR
napsat adresu policejní stanice
doporučeně, datovou schránkou nebo osobně do podatelny
Oznamovatel: jméno, příjmení, datum narození
trvalé bydliště (co máte v občance)
Podezřelý : jméno, příjmení, funkce, další údaje, které víte
Věc: trestní oznámení pro podezření z trestných činů vydírání podle § 175 Tr.Z. a útisk podle § 177 Tr.Z a Přisvojení pravomoci úřadu podle § 328 trestního zákoníku
Oznamovatel podává trestní oznámení na výše uvedeného podezřelého z důvodu, že provádí nátlak na oznamovatele a na jeho syna (dceru) aby chodil(a) do školy v rozporu s tím, že podle platných právních předpisů není povinnost rodičů posílat děti do škol, pokud nesouhlasí s testováním a nošením respirátorů.
Podezřelý vyvíjí nátlak způsobem….
zde si to musíte doplnit sami – vyhrožuje že nechá dítě propadnout
– vyhrožuje že budete mít problémy se sociálkou – – – přímo či nepřímo se snaží děti donutit k očkování
– cokoliv jiného
Přitom testování žáků ve školách je prováděno na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. srpna 2021, Č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN.
Toto opatření neobsahuje povinnost podstoupit testování, pouze je uvedeno že: „Dítěti v přípravné třídě základní školy a přípravném stupni základní školy speciální nebo žákovi základní školy, denní formy vzdělávání konzervatoře nebo denní formy vzdělávání střední školy (dále jen „škola“), umožní škola, školní družina nebo školní klub (dále také jen „školské zařízení“) osobní přítomnost na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb pouze tehdy, pokud …….podstoupí testování a některé výjimky, tedy každý rodič má právo toto odmítnout a nechat dítě doma.
Stejně se na otázky novinářů vyjádřilo Ministerstvo školství :
„Dítě, žák nebo student nemůže být nucen k účasti na testování – a neúčast na testování nemůže být jakkoli sankcionována,” odpověděla tisková mluvčí MŠMT Aneta Lednová.
Důsledkem neúčasti na testování je podle ní nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. „Škola pak postupuje obdobně jako při běžné absenci. Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit mu distanční způsob vzdělávání podle zákona. Je ovšem vhodné, aby mu poskytla přiměřenou formu studijní podpory: posílání týdenních plánů, možnost připojit se do některých hodin online, využití individuální konzultace,” shrnula Lednová.
Stejně tak rozhodl Nejvyšší správní soud, který sice v rozsudku č.j. 5 Ao 1/2021 odmítl zrušit mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví nařizující testování dětí ve školách, avšak zároveň rozhodl, že pokud rodiče nesouhlasí, nemusí děti posílat do školy a mají právo je určit doma
V uvedeném rozsudku je uvedeno:
„Dalším důsledkem pozitivního výsledku preventivního testování je též to, že se dítě, žák anebo student nemůže účastnit prezenčního vzdělávání. Totéž platí i pro případ, že dítě/žák/student testování podstoupit odmítne. V takovém případě se bude jednat o omluvenou absenci, jak je zřejmé z odůvodnění napadeného opatření. Škola tak postupuje jako při běžné absenci a nemá povinnost zajistit dítěti, žákovi či studentovi distanční způsob vzdělávání prostřednictvím informačních technologií, což ovšem nevylučuje jinou formu individuální studijní podpory, právě naopak.“
Školy nemohou postupovat nad rámec opatření Ministerstva zdravotnictví a vyžadovat věci po dětech a jejich rodičích věci, které žádný právní předpis nepožaduje
V rozporu s tímto podezřelý vyvíjí nátlak, aby oznamovatel posílal děti do školy.
Oznamovatel jako zákonný zástupce nezletilého zásadně nesouhlasí s testováním ani s nošením respirátorů, a proto odmítá dítě do školy poslat. Neposílat děti do školy za těchto podmínek je právem rodičů a na rodiče nesmí být vyvíjen jakýkoliv nátlak. Vzhledem k tomu že podezřelý nátlak vyvíjí podává oznamovatel toto trestní oznámení.
Oznamovatel připomíná, že skutková podstata trestného činu vydírání podle § 175 nemusí být jen násilné vydírání, zákoná definice je „Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy…..“
rovněž útisk je v trestním zákoníku popsán jako „Kdo jiného nutí, zneužívaje jeho tísně nebo závislosti, aby něco konal, opominul nebo trpěl….“ a oznamovatel má za to, že tohoto se podezřelý dopustil.
Na základě výše uvedených skutečností oznamovatel navrhuje, aby bylo zahájeno trestní stíhání výše uvedeného podezřelého. Oznamovatel je ochoten orgánům činným v trestním řízení všestranně pomoci s vyšetřováním. Zároveň žádá, aby ho orgány činné v trestním řízení informovaly o průběhu a výsledku vyšetřování.
V …………dne ……………… 2021 ………………………………………..
podpis oznamovatele

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.