Vážení odpůrci koronafašismu
já a několik přátel jsme se rozhodli založit novou církev.
Proto vznikla Protestantská církev Svaté korony. Protestantská proto, že protestujeme proti novému náboženství Covidismu.
Protestantská církev Svaté korony (dále jen církev) je církev svobodných lidí, kteří chtějí sami rozhodovat o svém zdraví a o jakémkoliv zásahu do svého těla, stejně tak jako o zdraví svých dětí.
Církev je pojmenována po Svaté Koroně, patronce epidemií. Název dále odkazuje na organismy vyskytující se spontánně v přírodě, k nimž většinové soudobé „kovidiánské“ náboženství vzhlíží s přehnanou úctou a jež zneužívá pro své fetišistické rituály (satanistické praktiky zahrnující mezi jiným zahalování tváře zdravým lidem, nucení malých dětí k očkování proti zbožštěnému viru apod.). Proti tomuto církev protestuje, proto má v názvu protestantská církev.
Protestantská církev Svaté korony rovněž odmítá a staví se proti veškerým náboženským proudům, v křesťanském světě, které namísto víry v jednoho Boha, Ježíše Krista, uctívají satanské náboženské rituály (v podobě zmíněného bezdůvodného zahalování tváře a přijímání vakcín do těla, namísto přijímání těla Páně) a které sdružují občany věřící v extrémní nebezpečnost a toxicitu vybraných chřipkových virů.
Protestantská církev Svaté korony odmítá náboženské modlářské praktiky spočívající v uctívání virů či bakterií, namísto víry v jednoho Boha a provádění po staletí uznávané běžné křesťanské liturgie; Protestantská církev Svaté korony se tedy silně hlásí ke křesťanství a odmítá jakýkoliv odklon od něho.

Církev uznává tradiční evropské křesťanské hodnoty a tradiční morálku založenou na Desateru Božích přikázání, hlásá však také svobodu a odpovědnost každého jednotlivce, především to že každý člověk má svobodnou vůli a sám nese následky svého jednání, a že před Bohem je za svůj život zodpovědný každý sám za sebe.

Z Desatera Božích přikázání považujeme za nejdůležitější přikázání Nezabiješ! (Bible, Ex, 20, 13) Toto vykládáme jako zákaz zabít druhou osobu s výjimkou sebeobrany, dále zákaz zabít své dítě (přerušení těhotenství), ale v lehčí formě i poškození zdraví dětí, ale i zákaz zabít sebe. Tak jako jiné křesťanské církve pokládáme sebevraždu za smrtelný hřích. Méně těžkým hříchem je i sebepoškozování, z tohoto důvodu jsme mezi základní články víry zařadili články 10.: „člen církve nesmí být očkovaný proti koronaviru, stejně jako nesmí nechat očkovat své děti“ a 11.: „člen církve si odmítá zakrývat tvář na veřejnosti, ať už rouškou, respirátorem, šátkem či čímkoliv jiným“. Ve skutečnosti jde jen o výklad přikázání Nezabiješ! společného všem křesťanům, i když jiné křesťanské církve toto často porušují. Protestantská církev Svaté korony však v otázkách tohoto přikázání odmítá dělat jakékoliv kompromisy. Zákaz sebepoškozování a poškozování zdraví svých dětí znamená, že věřící nesmí poškodit své zdraví (či zdraví svého dítěte) experimentální chemickou cizorodou látkou, o které není známo, zda obsahuje grafen, či jiné látky ohrožující zdraví a život. Ze stejného důvodu je hříchem brát drogy. Církev nedoporučuje očkování proti rakovině děložního čípku, protože také mívá vedlejší účinky a proti chřipce, protože je považuje za zbytečné, to znamená, že jeho vedlejší účinky, byť jsou vzácné, mohou překonávat přínosy, a tedy se může jednat o sebepoškozování. Očkování těmito vakcínami však nepovažujeme za hřích, protože není jisté, jestli se jedná o sebepoškozování či nikoliv. Církev naproti tomu neodmítá očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae b, přenosné dětské obrně a virové hepatitidě B, proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím, tuberkulóze či klíšťové encefalitidě, protože u těchto očkování pravděpodobně přínosy převažují nad zdravotními riziky, a tedy se nejedná o sebepoškozování, resp. poškozování zdraví svých dětí, a tedy hřích proti přikázání Nezabiješ! Ze stejného důvodu – zákaz sebepoškozování- považujeme za hřích nosit respirátory, protože nedostatek kyslíku znamená poškození zdraví a u dětí ohrožení vývoje jejich imunity.
Jelikož vnímáme Bibli jako zjevené Boží slovo. přijímáme jako fakt, že Bůh stvořil člověka k obrazu svému, tj. dokonalého, principiálně není nutné lidské tělo a jeho imunitu „vylepšovat“; nicméně s přihlédnutím ke ztrátě nesmrtelnosti a části schopností původního dokonalého člověka po prvotním hříchu Adama a Evy (utrpení, nemoc a smrt) se lékařská věda již po tisíciletí snaží hledat cesty k posílení ztracených schopností – tedy i imunitní odpovědi organizmu na vnější útoky různých infekčních nemocí.
Pokud by to Bůh skutečně chtěl, stvořil by člověka, jenž se rodí s respirátorem coby pevnou součástí své tváře. Protestantská církev Svaté korony má ale za to, že Bůh obdařil člověka vzácným, až skoro zázračným imunitním systémem, jehož rovnováhu nemají narušovat zásahy do organismu, které nevedou prokazatelně k záchraně jeho života, tedy pro člověka daru největšího.
Ve světle výzvy Stvořitele prvním lidem „Ploďte, množte se, naplňte Zemi a podmaňte si ji“ máme právo zkoumat zákonitosti stvoření a využívat je k dobrému v souladu s Božím řádem. Nezodpovědné experimentování se samotnou genetickou podstatou lidství bez řádných dlouhodobých výzkumů opřených o spolehlivá data, a při naprosté neznalosti fatálních – neboť nevratných – možných důsledků pro celý lidský rod, však nepovažujeme současnou vakcinační mašinérii za moudré plnění Boží výzvy k „podmanění země“, nýbrž takovéto „vylepšení“ chápeme naopak jako nebezpečné maření Božího díla – poškozování těla, a tedy (smrtelný) hřích.

Církev uznává evoluční teorii, kterou však vykládá podle teorie inteligentního designu. Bůh postupně, v průběhu milionů let vyšlechtil (stvořil) živočišné druhy včetně člověka, který je pánem tvorstva a vrcholem evoluce. Jakékoliv umělé zásahy do genofondu člověka proto může provádět jen Bůh, lidé, kteří se o to pokouší se pokouší stavět se na úroveň Boha, což je nejen hříchem, ale dokonce satanskou vzpourou proti Bohu.

I když je církev založena na dodržování přikázání- Nezabiješ!, plně uznává právo na sebeobranu, a tedy i právo držet a nosit zbraň, z důvodu, že obrana sebe i svých bližních je právem i povinností věřících.
U členů církve, kteří jsou příslušníky ozbrojených sborů a ozbrojených sil, uznáváme i to, že použití zbraně v rámci plnění služebních povinností není hříchem. Zásadně však s ohledem na přikázání Nezabiješ odmítáme útočnou válku a požadujeme neutralitu České republiky a použití ozbrojených sil jen v případě, že by Česká republika byla napadena.
Dále je podle naší církve smrtelným hříchem porušení přikázání Desatera: V jednoho Boha věřiti budeš. Bible je definuje slovy: „Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět, ani tomu sloužit. (Bible, Ex, 20, 4 a 5). Toto se týká nejen klasického modloslužebnictví, ale vzhledem k současnému vědeckému a technickému pokroku také zbožštění peněz, všech materiálních věcí, jevů a zážitků, včetně virů a bakterií. Proto odmítáme „uctívání“ koronaviru a z tohoto vychází články 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 14 a 15 základních článků naší víry.

Pokud jste v jiné církvi nevadí to, církev má v základních článcích víry že členové mohou být zároveň i v jiných církvích. Pokud jste ateisté také nevadí, naše církev fakticky není o víře v boha (to jsme tam dali spíš pro formu, ale nezáleží na tom čemu člověk věří) ale o odporu proti koronafašismu.

Základem víry Protestantské církve Svaté korony je 16 článků víry.
16 ČLÁNKŮ VÍRY PROTESTANTSKÉ CÍRKVE SVATÉ KORONY
1. člen církve věří, že koronavirus zvaný SARS CoV-2 nebo Covid-19, stejně jako očkování proti němu, je dílem satanských globálních elit.
2. člen církve věří, že tento koronavirus není nebezpečnější než jiné respirační viry a mělo by k němu být přistupováno stejně jako ke chřipce a podobným nemocem.
3. člen církve věří, že politikům prosazujícím epidemická opatření nejde o zdraví lidí, ale o prosazování globální agendy směřující k nastolení Nového světového řádu- totalitní světovlády.
4. člen církve uznává všechna lidská práva a svobody zaručené Ústavou ČR, listinou základních práv a svobod a mezinárodními smlouvami o lidských právech a zastává názor, že tyto práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.
5. člen církve věří, že všichni lidé mají svá práva a svobody, včetně práva na zdraví a práva rozhodovat o svém zdraví a dále svobodu projevu a svobodu volného pohybu a právo na vzdělání a stát tyto práva a svobody nesmí omezovat z důvodu údajné ochrany veřejného zdraví.
6. člen církve věří, že všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv a odmítá diskriminaci kteréhokoliv člověka z důvodu zdravotního stavu, bezinfekčnosti, podstoupení či nepodstoupení očkování nebo jakéhokoliv jiného lékařského zákroku.
7. člen církve věří, že péče o své zdraví je právem a povinností každého jednotlivce nikoliv státu nebo společnosti, stát má pouze zajistit dostupnost zdravotní péče, nikoliv údajnou ochranu zdraví občanů proti jejich vůli.
8. člen církve věří, že každý zdravotnický zákrok, včetně diagnózy a testování, může být proveden jen se svobodným a informovaným souhlasem pacienta, bez jakéhokoliv nátlaku a že nikdo, ani státní moc, nesmí donucovat jednotlivce k zásahu do tělesné integrity.
9. člen církve spoléhá více na vlastní tělo a svůj imunitní systém než na léky a vakcíny a odmítá víru v nadpřirozenou moc virů, bakterií či jakýchkoliv jiných nemocí.
10. člen církve nesmí být očkovaný proti koronaviru, stejně jako nesmí nechat očkovat své děti.
11. člen církve si odmítá zakrývat tvář na veřejnosti, ať už rouškou, respirátorem, šátkem či čímkoliv jiným.
12. člen církve nesděluje informace o svém zdravotním stavu nikomu jinému než ošetřujícímu lékaři, členům rodiny a případně nejbližším známým.
13. člen církve věří v Boha, ve svobodu jednotlivce, v instituci tradiční rodiny, v moc přírody a v existenci spontánního společenského řádu.
14. církev je protestantská, neboť protestuje vůči nástupu nového náboženství, které dominuje soudobým náboženským proudům a které připisuje nadpozemskou moc částicím vyskytujícím se spontánně v přírodě ve tvaru koruny.
15. církev odmítá modlářství a provádění fetišistických rituálů (souvisejících s uctíváním různých druhů nemocí a šířením apokalyptických proroctví).
16. členství v církvi se nevylučuje s členstvím v jiných křesťanských církvích a náboženských společnostech či organizacích ani s účastí na jejich obřadech.

Budu Vás informovat až bude církev zaregistrována a jak se můžete při obraně svých práv odvolávat na víru.

POZOR, ŽÁDOST BYLA JIŽ PODÁNA DNES 22.12.2021 !  pravděpodobně bude možné další doplnění podpisů do budoucna

Video z podání zde: https://rumble.com/vr8yy4-protestantsk-crkev-svat-korony-podan-dost-22.12.2021.html

https://facebook.com/protestcirkev/

https://www.facebook.com/groups/3196276490596311

https://t.me/cirkev

https://cirkevsvata.cz/

petiční archy ke stažení
petiční arch v PDF
petiční arch v MS Word
S pozdravem JUDr. Norbert Naxera

36 komentářů “Založení církve odpůrců očkování a respirátorů”

 • Posílám aspoň dva naše podpisy poštou a prosím o info o založení Protestanské církve svaté korony. Dík. A.Horáková, Hradec Králové

 • Je mně 70 let. Mám autoimunitní onemocnění, ale i přesto je snaha ze strany doktorů udělat pro ochranu mého zdraví cokoliv, jenom aby mě mohli naočkovat.

 • Je mně 77 let. Trpím na časté trombózy i přes to, že pravidelně beru léky proti srážení krve. Když jsem žádal lékaře o potvrzení, že očkování pro mě není vhodné, dostalo se mi poučení: internista mně dá doporučení k obvodnímu lékaři. Obvodní lékař mě pošle na žilní oddělení. Pak půjdu ještě ke dvěma jiným lékařům na vyšetření. A tam se rozhodne. Jenom, že to bych prý musel mít trombózu alespoň 2x do měsíce.
  A to jim prý jde o moje zdraví 🙁

 • Zdravím, pane Naxera.. ;o))) Také bych se chtěla zaregistrovat, souhlasím s programem a naplněním programu, myšlenky. Rozhodně jsem pro udržení si přirozené imunity, její podporou zdravým životním stylem a přirozenou prevencí proti jakémukoliv virovému či bakteriálnímu onemocnění. Nesouhlasím s podporou této globální genocidy podporovanou globalisty a vážím si svého zdraví.. jak fyzického, tak psychického.. proto s láskou podpořím tento projekt, který, pevně věřím, mi pomůže snadněji i překonat tuto nelehkou dobu. Radikálně nesouhlasím s povinnou vakcinací této jedovaté látky – experimentální genetické m-RNA a tedy zásahu do mé fyzické integrity… ;o)))) Tato látka není ani poctivou očkovací látkou, neboť neprošla tím správným řádným vývojem – cca 8/10 let – a za velmi krátkou dobu již byly zjištěny velmi vážné následné vedlejší účinky s možností dokonce i smrti. Toto není moje volba… do čeho bych chtěla svobodně zainvestovat svoje zdraví a to jak fyzické, tak posléze i psychické. Vnímám tuto aktivitu (Naočkovat m-RNA látkou proti nemoci Covid – 19 způsobenou virem SARS-Cov2) jako předem naplánovanou, záměrnou a vědomou ze strany globálních elit. Nejde zde o zdraví občanů a to v první řadě, ale o zájmy jiné, zájmy psychopatických osobností .. udržet si svojí nadvládu a moc, falešné, neupřímné a nečisté zájmy nadnárodních korporací. Vyplněnou petici jsem poslala až dnes poštou na výše uvedenou adresu .. 17.12. 2021 – včera jsem se dozvěděla o této možnosti, proto jsem zareagovala na výzvu až později. Tak v blízké budoucnosti Petice přijde podepsaná, nechť poslouží dobré a užitečné věci. S přáním krásných budoucích dnů pro všechny.. ;o))) Na shledanou Horníková Jana … ;o))))

 • Vážený pane doktore,

  velice si vážím Vaší snahy o obhajobu principů právního státu. Založení „církve odpůrců očkování a respirátorů“ však považuji za projev určité neznalosti.

  Ve skutečnosti existuje pouze jedna Církev, totiž neformální Církev Kristova, působící napříč formálními křesťanskými denominacemi. Bez ohledu na cokoliv a kohokoliv přikládá Církev Kristova zásadní význam úloze svědomí jednotlivce, které není schopen posoudit nikdo. Svědomí je totiž projevem Vševědoucího Ducha Svatého, který je naopak schopen správně posoudit všechno.

  Svědomí se přirozeně staví proti využití vakcín, získaných přímým či nepřímým využitím tkání usmrcených lidských plodů. Svědomí se také přirozeně staví proti Duchu Lži, nepříteli ježíše Krista, Syna Božího. Neboť Kristus je Cestou, Pravdou a Životem.

  S pozdravem
  Miloš Prokop

  • Dobrý den pane Prokope, máte pravdu ve všem, co uvádíte. Bohužel se Vás ale v Katolické církvi nikdo nezastane. Už její hlava papež František experimentální vakcínu propaguje jako akt lásky a autorita pro věřící arcibiskup Graubner dokonce vydírá odpírače hříchem. Což je pro mne naprosto hrůzné!! Kolik z vedení církve věřícím při kázání vysvětlil, že toto očkování proti Svědomí?! Nikoho totiž vůbec netrápí, že obsahuje usmrcenou tkáň lidských plodů. Moje maminka, která odmítala již 3. posilovací dávku a je poslušná věřící, tak na základě prohlášení v Katolickém listu nakonec ze strachu z Božího trestu, podlehne.
   Navíc si myslím, že tato cesta založení Protestantské církve sv. Korony, je přijatelná i pro lidi, pro které by Katolická přijatelná nebyla. Ani se jim nyní nedivím. Kristus je Cestou, Pravdou a Životem, ale jeho zastupitelé zde na světě jsou Slepou ulicí, Lží a Záhubou…A je mi z toho smutno…Moc zdravím. Grace Mikousková

   • Milá paní,
    podívejte se na stránky,, Byzantský katolický patriarchát“ a bude Vám vše jasné. V katolické církvi je odpor vůči papeži Franckovi a také vůči zednáři Graubnerovi a dalším církevním přisluhovačům globalistů. Chvála Kristu! Joška.

  • Svatá korona je z řádu Kristova apoštolů. Tato církev je jediná založena na pravdě. Ostatní jsou jen dílo satatovo a temnoty.

 • Přišel jsem na to až dnes, ale hned v pondělí odesílám vyplněný arch za sebe a svou rodinu. Držím palce a zároveň žádám o informace, týkající se registrace této „Naší církve“. Děkuji

 • Sú to kurvy, vrahovia a mafia v bielych plášťoch.
  Za to čo činia sa raz budú zodpovedať, ak nie pred svetskými zákonmi, Božej spravodlivosti neujdú!!!!
  A Vám posielam motlitbu a želanie ešte mnohých pekných chvíľ.
  Ferda🐜

  • Dobrý den přihlašte se zatím na facebooku Protestantská církev svaté korony a dozvíte se více, členské průkazy budeme vydávat až po oficiální registraci

 • Dobrý den, je mi 78 let, samozřejmě nesouhlasím s covidfašismem a nejen u nás. Ovšem nápad zakládat nějaký spolek kvůli tomu, abychom nemuseli podstupovat zvůli a porušování Ústavy ČR jejíž nedílnou součástí je Listina práv a svobod, mi nepřpadá, a zvláště od právníka, jako konstruktivní nápad. Viděla bych jako smysluplné podat žalobu na příslušné osoby pro porušování zákonů nejen ČR, ale i mezinárodních úmluv. Mimo to je to opět ústupek, proč se lidé nezvednou a neřeknou jasně NE ? Raději se postaví do fronty v supermarketu nebo na nádraží a nechají si píchnout experimentální kokjteil jen proto, aby mohli na výlet nebo do restaurace, poslušně sobě i svým dětem nasadí masky, nechají si xkrát týdně šťourat v nose. Když pro lékaře není důvod k neočkování kontraindikovaná choroba nebo těhotenství, nebude důvod ani deset nových církví. Tudy cesta nevede !

 • Vláda nedodržuje zákony ani ústavu. Myslíte že tohle nemůže nějakým zákonem zrušit nebo zakázat? Co EU nařídí to poskok v ČR vládě obratem schválí. Když chtějí zakázat Vánoce tak zakáže i církev. Škoda že tam není slovo Husitská…

 • Krásný den, děkuji za tento nápad, posílám 4 podpisy a těším se na zprávu o schválení. Kéž se za nás sv. Korona přimluví..

 • Pane doktore,
  bohužel, objevil jsem tuto výzvu až teď. Pošlu podpisy.
  Jinak, děkuji za Vaši práci, kterou sleduji. Jste jedním z hrdinů dnešní doby. Stojí za Vámi další lidé, kteří ještě nepřišli o zdravý rozum, i když to není tak vidět.
  Hodně štěstí.

 • dobrý den,
  podle kterého ustanovení našich zákonů budu, jako člen Vaší církve, chráněn před perzekucí a státním terorem ze strany OČTŘ při kontrolách nošení respirátorů nebo očkování? tzv. odvolání se na náboženské přesvědčení, který je to zákon a paragraf? není to v LZPS nebo v naší Ústavě? pokud ano, dejte návod ostatním členům Vaší církve, na co se mají odvolat a co mají nadiktovat do policejního protokolu?
  děkuji
  J.P.

 • Přeji krásné Vánoční svátky. dostal jsem se k informaci až nyní a moc se mi zamlouvá založení této církve.
  Za naši rodinu zašlu ihned jak to zvládnu minimálně tři podpisy
  díky za Vaši aktivitu P. Dvořák

 • Mám zájem o registraci, můžete mi zaslat info na email, jak podpořit, ci jinak spolupracovat? Mohu zalozit církevní noviny a psát články do nich. Mohu cokoliv moderovat i na dálku.

 • Vy si z toho děláte srandu, ale tohle má s náboženstvím mnoho společného.

  Pokud se podíváte na knihu zjevení, tak rekvizity covidistů jsou znamením šelmy u posledního soudu. Znamení má být na ruce a na čele. Jedno znamení šelmy je zkurvený náhubek – ano není úplně na čele a to druhé injekce na ruce. A nebo QR kód v mobilu v místě, kde se při používání mobil dotýká hlavy je čelo. Takže je možné, že když držíte mobil u čela, tak to je znamení šelmy.

  A potom každého, kdo obě znamení přijal čeká vla nobého zákona smrt v jezeře síry.

 • Mohu se dotázat, proč byla žádost o registrací přijata až v dubnu 22? Copak nemá každý úřad 30 až 60 dní na vyřízení žádostí?? Děkuji za odpověď předem a přeji Vám 8 nám hodně sil.

 • Můžu vstoupit, kdyř jsem se dal očkovat ještě předtím, než jsem se o této církvi dozvěděl? Píšete, že přijímáte i ateisty, i když v čl. 15 je uvedeno, že člen církve má věřit v Boha, takže taková výjimka by snad šla. Jsem už starší člověk, bez potomků a tedy bez dědiců, takže bych vám mohl odkázat i nějaký majetek, dnes má hodnotu cca 2 mil. Kč.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.